To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Upplevda risker och probl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Upplevda risker och problem i trafikmiljön för användare av elrullstol.

Conference contribution
Authors Catharina Henje
Gunilla Stenberg
Anna Carlsson
Jörgen Lundälv
Published in Föredrag vid konferensen Transportforum 2019, Linköping
Publication year 2019
Published at Department of Social Work
Language sv
Links https://www.vti.se/sv/transportforu...
https://www.vti.se/sv/transportforu...
Keywords mobilitet, förflyttning, risker, trafikmiljö, elrullstol, olycksprevention, oskyddade trafikanter, elrullstolsanvändare, intervjuer, videoobservationer
Subject categories Disability research, Social Work

Abstract

Background I stadsplanering, framkomlighet och olycksprevention riktas idag allt större fokus på gång- och cykeltrafik, trafikanter som traditionellt sett har fått stå tillbaka till förmån för biltrafiken. Elrullstolsanvändare tillhör gruppen oskyddade trafikanter och räknas i trafikmiljön som både gångtrafikanter och cyklister beroende på med vilken hastighet som elrullstolen framförs. I Sverige finns idag ett stort antal person som använder elrullstol, och med en ökande andel äldre innevånare kommer denna grupp med stor sannolikhet att öka i framtiden. Kunskapen om de utmaningar som elrullstolsanvändare erfar vid förflyttning i stads- och trafikmiljö är dock tämligen begränsad. Syftet med studien är att öka kunskapen om elrullstolsanvändares erfarenheter vid förflyttning i trafik- och stadsmiljö och därmed identifiera möjliga risker och hinder. Genom ökad kunskap kan dessa trafikanter lättare inbegripas i planering och förebyggande arbete och med ökad framkomlighet och trafiksäkerhet som resultat. Studien kommer att ligga till grund för fortsatt forskning inom området. Methods Studien baseras på analys av tidigare insamlade intervjuer med 13 elrullstolsanvändare i åldern 20-66 år och videoobservationer i utomhusmiljö av fem av de intervjuade personerna. Deltagarurval var optimerat vad gäller diagnos, ålder, kön, civilstånd, utbildningsnivå, geografisk boplats i Sverige, typ av elrullstol och tid som elrullstolsanvändare. Det video- och intervjumaterial som identifierades innehålla information om elrullstolsanvändarnas erfarenheter i stads- och trafikmiljö analyserades parallellt av fyra forskare. Sekvenser innehållande hinder, utmaningar och risker kategoriserades enligt Haddons matris , en riskhanteringsmodell som bland annat skattar en händelse ur ett individ, teknik och miljöperspektiv. Results Studien visar på att utformningen av dagens stads- och trafikmiljöer innehåller många inbyggda hinder och risker för elrullstolsanvändare. Nivåskillnader, kanter och ojämnt underlag inte bara hindrar framkomlighet utan riskerar även att elrullstolsanvändare skadas om fordonet kör fast eller välter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?