To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Digital kompetens för lär… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Digital kompetens för lärare

Edited book
Authors Anna-Lena Godhe
Sylvana Sofkova Hashemi
ISBN 9789151101057
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links https://www.gleerups.se/universitet...
Keywords digital kompetens, lärares lärande, didaktik
Subject categories Information Systems, Social aspects, Didactics

Abstract

De senaste åren har grundskolans och gymnasiets läroplaner förändrats i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Det ställer nya krav på både lärare och skolledning. Vad behöver lärare och skolledning känna till för att kunna bidra till en forskningsbaserad utveckling av elevernas digitala kompetens? Och hur kan de utveckla barns och ungas förståelse för, och kritiska förhållningsätt till, de digitala miljöer som de kommer i kontakt med? I boken DIGITAL KOMPETENS FÖR LÄRARE diskuteras frågan om skolans digitalisering ur ett samhällsperspektiv. Här ges inledningsvis en bakgrund om samhällets och skolans digitalisering. Centrala begrepp belyses och diskuteras ur ett forskningsperspektiv. Frågor kring programmering, kritisk informations- och texthantering behandlas. Slutligen lyfts lärares digitala kompetens i relation till undervisning med digital teknik, öppna lärresurser och professionell utveckling med hjälp av sociala medier. Boken syftar till att ge verksamma och framtida lärare kunskaper om det centrala innehållet i den digitala kompetens som lärare behöver. Boken är även tänkt att ge underlag för rektorer och beslutsfattare på olika nivåer när det gäller lärares kompetensutveckling. Samtliga författare är, eller har varit en del av forskningsmiljön Lärande och IT vid Göteborgs universitet. Redaktörer för boken är Anna-Lena Godhe, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, och Sylvana Sofkova Hashemi, universitetslektor i ämnesdidaktik och docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?