To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Rummets och digitaliserin… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Rummets och digitaliseringens betydelse för literacyutveckling – hållbara undervisningsmodeller i ny verksamhet. Symposium: Literacy och hållbar undervisning i svenskämnet.

Conference contribution
Authors Sylvana Sofkova Hashemi
Anna Maria Hipkiss
Published in NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, 23-24 oktober 2019, NTNU i Trondheim, Norge.
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links https://www.ntnu.no/web/nnmf7/
Keywords literacyundervisning, literacyutveckling, flexibla klassrum, digitalisering, hållbara undervisningsmodeller
Subject categories Didactics

Abstract

Vår studie baseras i en nybyggd skola som eftersträvar pedagogiskt nytänkande kring den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Skolan vill erbjuda “en pedagogik som stimulerar aktivitet och tar tillvara de digitala verktygens möjlighet att stärka resultaten och öka lusten att lära”. Traditionella klassrum ersätts av olika typer av rum anpassade efter verksamhetens pedagogiska idéer och alla elever och lärare utrustas med personliga digitala verktyg. Tryckta läromedel kompletteras och/eller ersätts med digitalt material. Vår studie syftar till att med lärare planera och undersöka undervisningsmetoder och arbetssätt i en praktik som formats av dessa nya rumsliga och digitala ramar med fokus på elevers literacitetsutveckling. Teoretiskt har vi en utvecklingsambition genom studiens kontinuerliga utveckling och utprövning av en teoridriven modell för didaktisk design med teknik (Sofkova Hashemi & Spante, 2016). Med utgångspunkt i design-based research (DBR) (McKeeney & Reeves, 2012) och Ivanic (2004) skrivdiskurser där de digitala resurserna och rumsliga förutsättningarna blir den kontext i vilken teorin testas, utmanas och utvecklas undervisningspraktiken tillsammans med de verksamma lärarna på skolan. Målet är att dels utpröva modellen för undervisningens planering, genomförande och utvärdering i denna nya kontext och dels teoretiskt utmana rummets och resursers betydelse för undervisning och lärande. Undervisningen analyseras genom klassrumsobservationer, såväl utifrån strukturerade och ostrukturerade observationsprotokoll som utifrån ljud- och videoupptagningar som fokuserar utnyttjandet av rummet och interaktionen som sker i olika delar av klassrummet. Klassrumsobservationer kompletteras med workshops och reflektionsmöten mellan lärare och forskare i form av forskningscirklar (Persson, 2014) med analys och bedömning av elevtexter på såväl gruppnivå som individnivå.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?