To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

"Kulturarvsväskan” –en me… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Kulturarvsväskan” –en metod för ett studentcentrerat och aktivt lärande

Conference contribution
Authors Anita Synnestvedt
Margaretha Häggström
Published in HKG 2019 Högskolepedagogisk konferens Göteborg, 24 oktober 2019
Publisher PIL- Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Department of Historical Studies
Language sv
Links https://pil.gu.se/hkg2019
Keywords kulturarv, studentcentrerat, aktivt lärande, bildning
Subject categories History and Archaeology, Other Humanities, Educational Sciences

Abstract

Den här workshopen utgår från ett projekt som gjorts i samarbete mellan Institutionen för historiska studier och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Projektet har i olika sammanhang både gemensamt och inom var sin profession undersökt hur studenters erfarenheter och berättelser kan bilda utgångspunkt för undervisningen, vara till inspiration för ett aktivt lärande och stärka studenterna i deras läroprocess.Vi har använt frågor om vad ett kulturarv är som en bas i övningen som har används i universitetsutbildningar och på gymnasienivå (Häggström & Synnestvedt 2011; Synnestvedt 2015). Kulturarv förknippar vi ofta med gamla byggnader eller museiföremål. En del väljs ut för att skyddas genom lag och vårdas som ett arv inför framtiden medan annat väljs bort, blir osynligt och förlorar värde i dagens samhälle. Kulturarv är inte bara en del i ett nationsbygge, det är också det vi alla bär inom oss av våra egna traditioner, minnen och erfarenheter och diskuteras i termer av ett materiellt kulturarv (byggnader, föremål, fasta fornlämningar etc.) och ett immateriellt kulturarv (traditioner, sånger, hantverkskunnande osv.)De flesta utbildningar inom Göteborgs universitet jobbar på något sätt i relation till kulturarv även om det inte är direkt uppenbart då vi till stor del är fastlåst i föreställningar om vad kulturarv är eller icke är. Vi vill öppna upp för ett bredare tänk kring begreppen då det är något som berör oss alla. Idén med projektet och övningen har ett tydligt bildningsperspektiv. Viktigt i övningen är också själva ”görandet”, det vill säga formen för undervisningen. Läraren är inte experten utan istället den ”okunniga” som ser studenterna som jämbördiga (Rancière 2011). En kombination av Rancires tankar och det hermeneutiska bildningsbegreppet utgör därmed en grund för att övningen är bildande (Gustavsson 2012). Vi kan också sägas ha en kulturell demokrati i den här typen av undervisning som vi förordar. Kulturell demokrati omfattar empowerment genom delaktighet i kreativa processer. Kulturpedagogik i demokratisk anda bidrar till att människor förstår inte bara sin egen kulturs utan även andra kulturers villkor och värderingar. Kan vi få studenterna att bli en aktiv del av och ta plats i samtidskulturen har vi kommit en god väg i vår strävan efter kulturell demokrati (Pringle 2008) Workshopen inleds med en introduktion till Kulturarvsväskan som teori och metod för att sedan innehålla en praktisk övning där sessionens deltagare aktivt får prova på hur det kan gå till vid ett undervisningstillfälle. Avslutande diskussion med frågor om studentcentrerat lärande, övningen deltagarna ”utsatts” för och dess möjligheter/begränsningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?