To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Social otrygghet som värd… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Social otrygghet som värde - Den nya incitamentsbaserade sjukförsäkringen

Journal article
Authors Sara Stendahl
Published in Tidsskrift for Rettsvitenskap
Issue 03-04
Pages 296-332
ISSN 0040-7143
Publication year 2015
Published at Department of Law
Pages 296-332
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/168013
Keywords incitamentbaserad sjukförsäkring, förtroende, Försäkringskassan
Subject categories Social welfare law

Abstract

Allmänhetens förtroende för Försäkringskassan rasar och frågan är varför?För empiriska belägg som synliggör Försäkringskassans förtroendekris, se Hensing (et al.) 2010 och Förtroendet för Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2015:8, kommande. Studien bygger på tesen att om det går att iaktta en rörelse i utformningen av socialförsäkringens principiella utgångspunkter, så kan detta vara en möjlig förklaring till förtroendekrisen. Viktiga teoretiska och metodologiska utgångspunkter finns i Kaarlo Tuoris teori om kritisk rättspositivism och Anna Christensens arbete om normativa grundmönster. Inom den bredare välfärdsstatliga forskningen har man försökt förklara en utveckling i välfärdspolitiken som fört med sig starka inslag av ekonomisering, risktransformering och individualisering. En ambition i detta arbete är att undersöka om en studie av rättsregler kan identifiera motsvarande rörelser i det som Tuori kallar för rättskultur eller rättens djupstruktur eller skiften i det rättsliga fält som Christensen benämnde den sociala dimensionen. I studien analyseras styrkan i inkomstbortfallsprincipen och skyddet av etablerad position genom en undersökning av förändringar i den svenska sjukförsäkringen mellan åren 2002 och 2012. En slutsats är att den normativa grunden för sjukförsäkringen har förskjutits bort från skyddet av etablerad position i riktning mot en marknadsfunktionell logik med starka inslag av styrning genom ekonomiska incitament. Kan detta skifte förklara förtroenderaset? Något sådant går inte att föra i bevis. Det finns dock oklarheter i sjukförsäkringens normativa fundament som skulle kunna motivera en misstro mot socialförsäkringssystemet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?