To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

GUL-användning och behov … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

GUL-användning och behov av digitala verktyg

Report
Authors Maria Sunnerstam
Publication year 2014
Published at Pedagogical Development and Interactive Learning (PIL)
Language sv
Links https://pil.gu.se/publicerat/rappor...
Keywords GUL, lärplattform, IT och lärande, digitala redskap, nätburen undervisning
Subject categories Information Systems, Social aspects, Pedagogical Work

Abstract

Lärplattformen GUL breddinfördes inom Göteborgs universitet i januari 2009. Ansvar för förvaltning och utveckling av lärplattformen har fram till årsskiftet 2013/2014 legat inom Utbildningsenheten men ligger idag vid PIL-enheten. Rapportens syfte är att presentera hur GUL, och dess specifika funktioner, används inom Göteborgs universitet samt hur behov av fortsatt utveckling ser ut. En ambition har varit att även fånga upp generella synpunkter och idéer om nätburen undervisning och vilka behov som finns. Undersökningen tar ocksåupp frågor om inställning till IT för lärande bland universitetets personal och studenter. I rapporten presenteras lärares, studenters och GUL-administratörers syn på lärplatt-formens nuvarande funktionalitet och användning. Den innehåller också en omvärlds- bevakning med nedslag i de diskussioner som pågår såväl nationellt som internationellt inom området lärplattformar, IT och lärande. I ett avslutande kapitel diskuteras förslag för fortsatt arbete med att utveckla lärplatt-formen GUL som ett stöd för IT och lärandeför såväl studenter som undervisande personal. Rapporten kan användas som ett underlag inför fortsatta diskussioner och strategiska beslut i universitetsgemensamma frågor som berör IT och lärande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?