To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Digitalisering, samskapan… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Digitalisering, samskapande och innovation. Tre scenarier för framtidens turistbyrå som innovationsarena

Report
Authors Helena Kraff
Eva Maria Jernsand
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Business Administration
School of Design and Crafts
Centre for Tourism
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/59298
Subject categories Design, Business Administration

Abstract

Den här rapporten presenterar resultatet av en studie utförd av två forskare vid Göteborgs universitet. Studien finansieras av Västra Götalandsregionen och har skett i samarbete med projektet Maritim Utveckling i Bohuslän och Lysekils kommun. I rapporten presenteras tre scenarier för hur dagens turistbyrå kan utvecklas till en inno-vationsarena för turism. Genom att formulera scenarier förvandlas en abstrakt framtid till kon¬kreta bilder som kan ställas i relation till varandra och som öppnar upp för vidare diskussioner kring möjliga utvecklingsriktningar. Scenarierna svarar till det förändringsbehov som dagens turistbyråer står inför i och med den digitala utveckl¬ingen och besökares ändrade res- och sökvanor. De beaktar också en ökad efterfrågan av samverkan mellan turismens aktörer, och syftar därmed till att koppla samman olika intressenter för att tillsammans utveckla idéer för nya koncept eller arbetsmodeller i öppna och explorativa pro-cesser. Beskrivningen av de tre scenarierna föregås av en diskussion som tar upp turism i förhållande till innovation, samverkan och digital teknik. Möjligheter och utmaningar identifieras och nya struk¬turer pre¬senteras för att resultera i de tre scenarierna. Den mobila arenan utgår främst från ett ökat behov av mobilitet, koordinering och ambassadörskap medan den tematiska are¬nan visar på möj¬lig¬heten att bygga innovationsmiljöer kring en specifik tematik. Multifunkt¬ionsarenan ger en syn på turism som en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. Scenari¬erna skiljer sig från varandra men det ena utesluter inte nödvändigtvis de andra. Det första scenariot kan exempel¬vis ses som ett första steg i utvecklingen mot något av de andra två.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?