To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur förstås och motarbeta… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur förstås och motarbetas ojämlikheter inom vård och hälsa i dagens omvårdnadsforskning? En litteraturöversikt och diskussion kring användningen av intersektionell analys inom omvårdnadsforskning

Conference contribution
Authors Ida Björkman
Elin Siira
Sara Wallström
Published in g19 - Swedish Conference for Gender Studies, Rethinking Knowledge Regimes - Solidarities and Contestations, October 7-9, Gothenburg, Sweden
Publication year 2019
Published at Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Links https://genus.gu.se/digitalAssets/1...
Keywords Intersectionality Nursing
Subject categories Health Sciences

Abstract

Intersektionalitsbegreppet är ett teoretiskt verktyg för forskning såväl som ett imperativ för social handling och har visats vara ett kraftfullt redskap för att förstå och motarbeta orättvisa maktstrukturer. Idag, när ojämlikhet relaterat till vård och hälsa är på frammarch i Sverige, är förståelse och medvetenhet om hur makt och privilegie fungerar oerhört viktigt. Syftet med denna studie är att granska och diskutera användning av intersektionalitetsbegreppet inom omvårdnadsforskning, samt vilka implikationer användningen av begreppet har för framtida forskning och omvårdnadspraktiker. Vår litteraturöversikt visar att intersektionell analys är sällsam inom omvårdnadsforskning. I många av de tillfällen intersektionalitetsbegreppet används fokuserar analysen på hur multipla kategorierier eller maktrelationer interagerar med varandra i relation till individers eller gruppers hälsa. Många studier använder den intersektionella analysen till att sätta marginaliserade gruppers hälsa och upplevelser på agendan. Samtidigt som det är både ett etiskt och juridiskt krav för sjuksköterskor att säkerhetsställa jämlik vård bland de människor de vårdar, riskerar ett perspektiv där intersektionell analys främst används i relation till grupper som kategoriseras som ”sårbara” att reproducera den förståelse som bidrar till diskriminering av dessa grupper. Tendensen att använda intersektionell analys till att föra patientgruppers talan bör förstås i relation till omvårdnadsdisciplinens normativa karaktär och den dominerande samförståndsdiskursen inom ämnet. Dessa står emellertid i kontrast till de postmoderna konnotationerna hos intersektionell analys och dess inbjudan till att avtäcka maktstrukturer. För att motverka aktuella tendenser förespråkar vi en mer reflexiv hållning hos omvårdnadsforskare i användandet av intersektionell analys. Intersektionell analys bör användas för att analysera olika typer av patientgrup-pers situation, och den undersökande blicken bör även riktas mot de organisatoriska och samhälleliga strukturer inom vilka hälso- och sjukvård fungerar. På så sätt kan den intersektionell analysen i högre grad bidra till att skapa ett rum för motstånd och förändring inom omvårdnadsforskning där ojämlik vård och hälsa och motarbetas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?