To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Professionella aktörer oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Professionella aktörer och gränsöverskridande kulturmiljöarbete. Fallstudie: Västlänken

Report
Authors Susanne Fredholm
Krister Olsson
Ola Wetterberg
Maria Håkansson
Publication year 2020
Published at Department of Conservation
Language sv
Links fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexte...
https://gup.ub.gu.se/file/208034
Keywords Kulturmiljöplanering, infrastrukturplanering, Västlänken, förhandling, professionella roller
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Den 26 juni 2014 beslutade regeringen om tillåtlighet för Västlänken och Olskroken planskildhet efter att ha prövat ärendet enligt miljöbalken. För tillåtligheten skall Trafikverket enligt regeringsvillkor 1 efter samråd med Riksantikvarieäm betet, Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs stad, planera och utföra bygget av Västlänken så att negativa konsekvenser för kulturmiljön och stadsmiljön i övrigt, inklusive parker och grönområden, så långt möjligt begränsas. Berörda fornlämningar ska så långt möjligt bevaras, synliggöras och införlivas i den nya anläggningen. Föreliggande rapport belyser denna samrådsprocess och de samverkansaktiviteter som ansluter till det formella samrådet. Den studerade processen löper från hösten 2014 fram till juni 2019. Arbetsprocessen gällande Västlänkens påverkan på kulturmiljön är en komplex fråga som utspelar sig på olika nivåer och pågår under lång tid. Denna rapport ger en översiktlig skildring av samråds- och samverkansprocessen, från de inledande stadie r som föregick själva det formella samrådet fram till de innehållsliga förskjutningar i fokus som ägde rum under själva processen. Den övergripande observationen är att den frustration som inledningsvis präglade arbetet efter hand har förbytts i en mer pos itiv syn på processen och dess resultat, men att avsaknad av väsentliga principiella beslut har föranlett en fortsatt komplicerad dialog. Forskningsprojektets syfte har varit dels att under pågående planeringsarbete avseende Västlänken bidra till deltagan de parters reflektioner om egna roller och ansvar och hur samråd och samverkan mellan deltagande parter har fungerat i den studerade processen avseende kulturmiljöaspekter i planeringen av Västlänken. Representanter för deltagande parter besitter olika professioner eller kompetenser med varierande synsätt på kulturmiljö och infrastrukturplanering. Målet med forskningsprojektet har varit att konkret bidra till ett effektivare arbete under pågående samråds- och samverkansarbete. Målet har också varit att bidra till en generell utveckling av kunskap om samverkan mellan olika professioner eller kompetenser i infrastrukturplaneringen. Därvid har målet samtidigt varit att förstärka olika parters kapacitet vid planering och anläggande av infrastr uktur genom att bidra till att utveckla förutsättningar för väl fungerande processer där olika professioners kunskap kan tillvaratas. Med hjälp av den planeringsteoretiska modellen Forum-Arena-Court samt en diskursiv ansats som belyser idéer, uttalanden och praktiker som följer av ett visst sätt att tolka uppdraget har förutsättningar för ett gränsöverskridande kulturmiljöarbete studerats. Resultat har utgjorts av ett fortlöpande processtöd under det pågående planeringsarbetet, samt kunskapsuppbyggnad kring samverkan om kulturmiljöfrågor i infrastrukturplaneringen. Resultatet omfattar också en sammanfattning av erfarenheter från projektet och rekommendationer för effektivare och ändamålsenligt arbete för att tillvarata kulturmiljön som resurs i infrastrukturplanering.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?