To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vägledning för marint vat… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vägledning för marint vattenbruk i Västra Götaland

Report
Authors Per Bergström
Fredrik Larson
Publisher Länsstyrelsen Västra Götaland,Vattenavdelningen,Fiskenheten
Publication year 2020
Published at Department of marine sciences
Language sv
Links https://www.lansstyrelsen.se/downlo...
Subject categories Aquaculture

Abstract

Vattenbruk har en potential att bli en viktig tillväxtnäring i framtiden. Haven är en viktig resurs och det är viktigt att våra hav nyttjas,men inte överutnyttjas. För att nå framgång krävs att utvecklingen sker på ett hållbart sätt utan negativ påverkan på vattenmiljön.Ett viktigt led i utvecklandet av ett hållbart och livskraftigt vattenbruk är att områden möjliga för vattenbruket identifieras och integreras i planeringen av havsresursernas utnyttjande samt att processen från vattenbruksidé till verklig-het underlättas. Den här vägledningenför vattenbruk i de marina delarna av Västra Götalands län är ett led i det främjande arbetetoch ettverktyg i den fortsatta utvecklingen av vattenbruket i länets marina delar. Vägledningen un-derlättar identifiering av möjliga områden och samlar nödvändig information som tex vilka tillstånd som behövs,i vilken ordningde söksoch var man ansö-ker om dessa. Vägledningenvisar områden som generellt sett är möjliga för vattenbruk. Enprövning av lämpligheten av odling på en specifik plats måste dock alltid göras i varje enskilt fall.Att en yta i denna vägledning harutpekatssom ettmöjligt område innebär således inte per automatik att ett tillstånd gesochej heller att en tillståndsansökan alltid avslås i ejutpekade områden.Vägledningen baserastill stor del på de områden för norra Bohuslän som iden-tifierats som möjliga för vattenbruk inom projektet ”Vattenbruk på Västkusten” och områden som i ett senare skede identifierats på motsvarande vis för 8-fjordarområdet. Rapporten har tagits fram och bearbetats av Per Bergströmvid Göteborgs universitetoch Fredrik Larson vid Vattenavdelningenmed värde-fullt bidrag från Anita Tullrot vid Kosterhavets nationalpark, samt uppdatering av kartmaterial av Emelie Müller vid Vattenmyndigheten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?