To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Marknära ozon i bakgrunds… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige, Ozonmätnätet i södra Sverige 2019

Report
Authors Gunilla Pihl Karlsson
Helena Danielsson
Per Erik Karlsson
Håkan Pleijel
ISBN 978-91-7883-165-4
Publisher IVL Svenska Miljöinstitutet
Place of publication Stockholm
Publication year 2020
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links https://www.ivl.se/download/18.a977...
Keywords ozon, lokalklimat, AOT40, miljökvalitetsnorm
Subject categories Meteorology and Atmospheric Sciences, Environmental Sciences, Chemical Sciences, Environmental chemistry

Abstract

Huvudsyftet med mätningarna inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” är att ge en förbättrad regional uppskattning av eventuella överskridanden av de ozonindex som beskriver inverkan av marknära ozon på växtligheten (AOT40). ”Ozonmätnätet i södra Sverige” bidrar även till den nationella övervakningen av ozonhalterna, då programmet ger mer detaljerad information av ozonvariationen i södra Sverige. Med programmets metodik beräknas ozonindex utifrån enkla och kostnadseffektiva mätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis, i kombination med timvisa mätningar av lufttemperaturer. Temperatur-mätningarna ger ett mått på variationen i luftens stabilitet under dygnet, vilket i sin tur ger ett mått på variationen i ozonkoncentration under dygnet. Utifrån resultaten från mätningarna görs skattningar av AOT40. Förekomsten av marknära ozon i landsbygdsmiljön beror på utsläpp av ozonbildande ämnen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Ozonhalterna i ett område varierar bland annat beroende på områdets topografi (höglänt eller låglänt) samt dess avstånd från havet. Tillsammans påverkar dessa regionala omständigheter den lokala ozonförekomsten. Detta ligger till grund för den geografiska uppdelning i fem olika zoner i Sverige som görs inom detta mätprogram. Uppdelningen baseras främst på geografisk position i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Ozonhalterna vid olika närliggande platser kan skilja sig åt relativt mycket, därför har varje zon även delats in i tre lokaltyper (höglänta, kustnära eller låglänta). RESULTAT 2019 Ozonmedelhalter Generellt var ozonhalterna (AOT40) i södra Sverige under sommarhalvåret 2019 relativt höga, dock inte lika höga som under 2018 då AOT40 på samtliga instrumentstationer var de högsta som noterats sedan Ozonmätnätets start 2009. Ozonmedelhalterna är normalt höga under senvåren och försommaren. Under 2019 var de genomsnittliga ozonmedelhalterna klart högst under april. Vädret under april var mycket varmt, torrt och soligt, vilket är gynnsamma förhållanden för ozonbildning. Under maj var vädret mer varierat och kyligare, varför ozonhalterna då var lägre. I juni blev det varmare igen, med högre ozonhalterna som följd. Resterande månader under sommarhalvåret var ozonhalterna relativt låga eftersom det var ostadigt väder under flera perioder, vilket bidrog till att förklara de låga ozonförekomsterna dessa månader. Miljökvalitetsmål för ozon Miljökvalitetsmålets precisering för ozon (målvärde: AOT40, april-september, 10 000 μg m-3 timmar): Under april-september 2019 överskred det beräknade värdet för AOT40 målvärdet för skydd av växtlighet i samtliga områden och i samtliga zoner, undantaget låglänta områden i den ostliga zonen och höglänta områden i den nordliga zonen. Miljökvalitetsnormer (MKN) för ozon Nuvarande MKN för ozon (målvärde: 18 000 μg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli, som femårsmedel): De beräknade AOT40-värdena under femårsperioden, maj-juli 2015-2019, låg under den nu gällande MKN i samtliga områden och i samtliga zoner i hela det undersökta området. MKN för ozon från 2020 (målvärde: 6 000 μg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli): Om MKN, som skall gälla från och med 2020, hade gällt för 2019 visar beräkningarna att MKN inte heller då hade överskridits i något område i någon zon.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?