To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Team i hälso- och sjukvår… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Team i hälso- och sjukvården.

Conference paper
Authors Johan Berlin
Eric Carlström
Published in Nordic Conference on Business Studies. School of Business, Århus. 18-20 Augusti 2005.
Pages 35
Publication year 2005
Published at School of Public Administration
Pages 35
Language sv
Keywords Team, Teamwork, Teammate, Health-care, Hospital
Subject categories Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy, Nursing, Business Administration, Public Administration Studies

Abstract

I denna studie ställs frågan: Vad karaktäriserar team inom hälso- och sjukvård? För att besvara frågan har såväl konsultlitteratur som empirisk litteratur granskats. Detta har bidragit till att ett teams karaktär kan beskrivas på två sätt. Dels har team karaktären av förväntade egenskaper, dels har det karaktären av uppvisade egenskaper. Förväntade egenskaper återges i management litteratur som idealiserade förväntningar av vad team kan åstadkomma, uppvisade egenskaper återges i empirisk och kritisk litteratur där team och teams utveckling beskrivits. I studien sammanfattas dessa egenskaper som dikotomier fördelade på externa karaktärsdrag, karaktärsdrag hos ledning, uttryck för mål, inci-tament som driver teamarbetet och interna karaktärsdrag. De begrepp som deducerats fram prövas på tre hälso- och sjukvårdsteam. Dessa utgörs av ett tandvårdsteam, ett vårdcentralsteam och ett traumateam. Resultatet pekar på att de granskade hälso- och sjukvårdsteamen hade fler av de förväntade egenskaperna än de uppvisade. Dominerande egenskaper hos dessa team var att de var normativt motiverade och uppgiftsfokuserade. Detta tolkas som att hälso- och sjukvårdsteamens medlemmar bär ett gemensamt intresse av att behandla och vårda patienter. Denna normativa motivation bidrar till flexibla och synkrona arbetsformer. Hälso- och sjukvårdsteamens medlemmar har också individuella incitament för att arbeta i team. Det finns ett inslag av status och glamour att arbeta i dessa team. Detta incitament bidrar också till flexibla och synkrona beteenden eftersom det upprätthåller en bild av teamet gentemot en omgivande publik. Resultatet pekar på att hälso- och sjukvårdsteam inte har svårt att hävda sig, de är inte enkelriktade, de är inte utilitaristiskt motiverade, och medlemmarna betraktar det inte som en eftergift att vara medlem i teamen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?