To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förtroendet för Försäkrin… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förtroendet för Försäkringskassan 1999 - 2010

Other
Authors Ylva Norén Bretzer
Helena Rohdén
Sara Stendahl
Gabriella Sandstig
Kristina Holmgren
ISSN 1654-8574
Publisher Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport
Place of publication Stockholm
Publication year 2015
Published at School of Public Administration
Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Department of Law
Department of Political Science
Language sv
Links https://www.forsakringskassan.se/wp...
Keywords förtroende för Försäkringskassan, myndighetsförtroende, socialförsäkringarna, välfärdspolitik
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Vad förklarar förtroendenedgången för Försäkringskassan under tids - perioden 1999–2010? Denna nedåtgående trend som uppmättes i flera olika mätningar, från och med år 1999 fram till år 2010, uppvisade en successiv minskning av medborgarnas förtroende för myndigheten Försäkringskassan. Denna minskning ägde rum i hela befolkningen, även om den var sär skild tydlig bland arbetare och de åldersgrupper som närmade sig slutet av sin arbetsmarknadsaktiva period (i åldern 50–64 år). Även gruppen egenföre - tagare tappade i betydande utstäckning förtroende för Försäkringskassan under den aktuella perioden. Särskilt mycket minskade förtroendet i den grupp som hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Gruppen är till antalet mycket liten, men förtroendet halverades under perioden bland dessa personer. Sammantaget kan ingen enskild åtgärd eller förändring sägas ha en kausal verkan på den förtroendeminskning som uppmättes under perioden. Inte desto mindre är vi som grupp fast överty gade efter dessa delstudier, att reformernas mängd och omfattning sammantaget har bidragit till den negativa förtroendetrend som uppmättes under den aktuella tidsperioden. Några teman som särskilt står ut i delstudierna är: a) Socialförsäkringens nät har stramats åt, men förväntningarna låg i hög grad kvar vid den situation som rådde vid slutet av 1990- talet. Förvän t- ningsnivån har alltså inte minskat i takt med att t.ex. regelverkets om- fattning reducerades, möjligen på grund av för svag mediering i detta avseende. b) Det finns flera olika brister i rättssäkerheten som har uppmätts i vår fokusgruppsstudie. Sådana brister har även noterats i olika granskningar som genomförts av olika myndigheter (Inspektionen för Socialförsä k- ringarna, Riksrevisionen och Statskontoret), och dessa rapporter måste tas på stort allvar av Försäkringskassan. Att grundläggande rättssäke r- hetsprinciper upprätthålls är den enskildes rätt enligt Förvaltningslagen, Myndighetsförordningen och Sekretesslagstiftningen. c) Ansvarsfördelningen mell an Försäkringskassan och den politiska nivån förefaller ha varit oklar under perioden. I alltför hög grad har ”ansvars - utkrävandet” utkrävts av myndigheten Försäkringskassan, och i alltför liten grad har ansvarsfrågan skickats vidare till den politiska nivån. För- säkringskassan är en utförande myndighet, de ska primärt svara på frågor som har att göra med genomförandet av beslutad politik. Detta är av vikt att Försäkringskassan svarar på ”rätt” frågor, för att allmänheten ska få en större förståelse för vilk a aktörer som ansvarar för vad.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?