Till sidans topp

Sidansvarig: Webbredaktion
Sidan uppdaterades: 2012-09-11 15:12

Tipsa en vän
Utskriftsversion

TECHNOLOGY-ASSISTED CHILD… - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

TECHNOLOGY-ASSISTED CHILD SEXUAL ABUSE - Offender strategies, abuse characteristics and psychological consequences

Licentiatsavhandling
Författare Malin Joleby
Datum för examination 2020-05-29
Opponent at public defense Senioropponent: Professor Annika Melinder, Junioropponent: Doktorand Niels Eék
Publiceringsår 2020
Publicerad vid Psykologiska institutionen
Språk en
Länkar https://gup.ub.gu.se/file/208135
Ämnesord Sexuella övergrepp på nätet, rättspsykologi, utvecklingspsykologi
Ämneskategorier Psykologi, Tillämpad psykologi

Sammanfattning

ENGELSK SAMMANFATTNING: Internet communication technology has enabled new ways for adults to abuse children sexually. By communicating online via smartphones and web cameras, adults can incite children to show themselves naked or to perform sexual acts online. The aim of this licentiate thesis is to broaden our knowledge about Technology-Assisted Child Sexual Abuse (TA-CSA) and its conse-quences, by analyzing TA-CSA court cases (Study I: n = 122, Study II: n = 98) from Swedish courts (children aged 7–17, offenders aged 16–69). More spe-cifically, Study I investigated how online offenders approached and incited children to engage in online sexual activity. The results show that offenders found their victims on all sorts of online platforms, indicating that they identi-fied which sites children were using. Additionally, the study identified two strategies used by offenders – (1) pressuring the child and (2) building a rela-tionship with the child. In contrast to previous research, which describes the use of pressure as an exception, pressuring the child was the most frequently reported strategy in this study. A majority of the offenders engaged the child in online sexual activity only (i.e. did not additionally abuse the child offline). This contrasts with the assumption made in previous research that most online offenders target children online with the aim of arranging an offline meeting. The relationship-building strategy had many similarities with what research has shown in the grooming of children. Study II investigated what kinds of sexual activities children were incited to perform online, and how the experi-ences and psychological health of the children were described in the court doc-uments. The results show that some children experienced the abuse as threat-ening and distressing, and felt that they had no choice but to perform the sexual acts demanded by the offender. The study further revealed a wide range of sexual acts that the children were incited to perform, some of which were of an extremely violating nature. The court documents describe several potential vulnerability factors and several potential psychological consequences among the children, which are similar to those shown in research investigating offline CSA. In sum, this thesis emphasizes that TA-CSA can be a serious crime with potentially severe consequences for its victims. In light of this, it is suggested that TA-CSA should not be viewed as essentially different from, or less severe than, offline CSA. __________________________________________________________________________________________________________________ SVENSK SAMMANFATTNING: Är sexuella övergrepp som sker via nätet mindre allvarliga än de som sker när offer och förövare möts? Forskning har visat att yrkesverksamma som arbetar med barn ibland inte tar internetrelaterade övergrepp på lika stort allvar som övergrepp som sker utanför nätet. Rättsväsendet har ansett det vara mindre sexuellt kränkande när en förövare tvingar ett barn att förgripa sig på sig själv, än när en förövare själv förgriper sig på ett barn, med följden att gärningsper-sonerna kommit undan med mildare straff och lägre skadestånd. Vad säger då den forskning som finns på ämnet? Faktum är att de fåtal studier som gjorts visar att internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn kan ha allvarligare psykologiska konsekvenser än vad man tidigare trott. Forsk-ningsfältet är dock ännu i ett tidigt stadie, och det finns många kunskapsluckor kvar att fylla. Medan forskning från flera decennier har kartlagt de processer som ligger bakom sexuella övergrepp mot barn samt vilka psykologiska kon-sekvenser det kan få, saknas ännu forskning vad gäller övergrepp som sker på nätet. Antalet polisanmälningar gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn ökar både nationellt och internationellt, och för att kunna sätta in preven-tiva åtgärder, säkerställa att utsatta barn får tillräckligt stöd, samt lagföra förö-varna krävs mer kunskap. I denna licentiatavhandling presenteras två studier som undersöker hur internetrelaterade sexualbrott går till, vilka handlingar de innefattar, samt vilka följder det kan få för offren. Till grund för studierna lig-ger en analys av samtliga svenska domstolsfall från år 2017 med brottsrubri-cering ’Utnyttjande av barn för sexuell posering’ där övergreppet skett på nä-tet. Domstolsfallen inkluderar barn (ålder 7-17 år) som förmåtts att genomföra sexuella handlingar på internet. Studie I undersökte hur internetförövare fick kontakt med barn på nätet och vilka strategier de använde för att förmå barnen att genomföra sexuella handlingar via internet. Förövarna kom i kontakt med barnen via en mängd olika internetsidor (sociala nätverk, spel riktade mot barn, chattsidor eller sex-uellt suggestiva sidor). Detta tyder på att det inte är några särskilda sajter eller appar som är specifikt drabbade, utan att förövarna hittar vilka forum barnen än befinner sig i. Studien identifierade två huvudsakliga strategier som förö-varna använde sig av: antingen pressa barnet eller bygga en relation med bar-net. Press (genom hot, mutor eller tjat) var, till skillnad mot tidigare forskning på sexuella övergrepp mot barn på nätet, den vanligaste strategin som beskrevs i domarna. Detta indikerar att den digitala utvecklingen medfört en ny tillfälles-struktur där förövare kan använda andra strategier än tidigare. Den andra stra-tegin – att bygga en relation med barnet (genom smicker, vänskap eller kärlek) har många likheter med grooming, vilket omfattande forskning visat att förö-vare använder sig av för att förbereda barn för sexuella övergrepp, både på och utanför nätet. Vidare visade studien att en stor majoritet av förövarna endast förgrep sig på barnet på nätet, vilket motsäger antagandet om att internetförö-vare har som mål att begå övergrepp mot barnet utanför nätet. Detta fynd be-tonar vikten av att se de sexuella handlingar på nätet som övergrepp i sig, oav-sett om förövaren även träffar barnet utanför nätet eller ej. Studie II undersökte vad för typ av sexuella handlingar internetöver-greppen innehöll, samt hur barnens upplevelser och psykologiska hälsa besk-revs i domarna. Resultaten visade att barnen hade förmåtts att genomföra en rad olika handlingar. Från att visa upp sig halvnakna, spela in filmer eller di-rektsända i webbkamera när de onanerade eller penetrerade sig själva, till att tvingas genomföra sexuella handlingar på syskon eller husdjur. I domarna be-skrevs att vissa barn upplevde situationen som obehaglig, hotfull och att de inte hade något annat val än att lyda förövarens order. Några av övergreppen besk-revs som fysiskt smärtsamma. De möjliga sårbarhetsfaktorer hos barnen som beskrevs i domarna var av personlig karaktär (dåligt psykiskt mående, intel- lektuella funktionsnedsättningar, låg självkänsla), relationell karaktär (ensam-het, stressig social miljö) samt beteendemässig karaktär (självskadebeteende). De psykologiska konsekvenserna till följd av övergreppen som beskrevs var personliga (psykologiskt lidande, självskade-, eller suicidalt beteende, sömn-problem och internaliserat självhat), relationella (svårighet att lita på folk, för-sämrade relationer, isolering samt rädsla för att vara själv), samt relaterade till barnens skolgång (svårt att klara av skolan). De psykologiska konsekvenserna i studie I har många likheter med vad forskning har visat kring barn som utsatts för övergrepp utanför nätet. Sammantaget visar resultaten att nätrelaterade övergrepp kan vara mycket allvarliga i sin karaktär samt orsaka ett stor lidande. Resultaten från de två studierna i denna licentiatuppsats kan betraktas ur flera perspektiv. Genom ett utvecklingspsykologiskt perspektiv med fokus på de stora förändringar (biologiska, psykologiska, sociala, sexuella) som barn och ungdomar genomgår, kan man förstå hur de kan bli extra sårbara för förö-varnas strategier. Genom att applicera ett teoretiskt traumaperspektiv går det att förstå att även internetrelaterade övergrepp kan vara traumatiserande för de barn som drabbas. Resultaten bör även diskuteras i ljuset av antagandet att övergrepp på nätet är en mindre allvarlig form av övergrepp, och det faktum att de flesta länder världen över saknar explicita lagar som kriminaliserar sex-uella handlingar med barn på nätet. I denna uppsats föreslås att internetrelate-rade övergrepp inte bör ses som väsentligt annorlunda eller mindre allvarligt än övergrepp utanför nätet.

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2012-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?