Till sidans topp

Sidansvarig: Växeln
Sidan uppdaterades: 2018-11-25 19:37

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Mathias Ericson - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mathias Ericson

Forskare

Mathias Ericson
Forskare
Genusvetenskap
Akademisk grad: Doktor,
mathias.ericson@gu.se
031-786 5323

Rumsnummer: 2427
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Avdelningen för genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Mathias Ericson

Om Mathias Ericson
Postdoc sedan juli 2015. Jag har bakgrund i humaniora (kulturvetenskap och konstvetenskap) och samhällsvetenskap (sociologi). Jag disputerade 2011 på Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet med avhandlingen Nära inpå. Maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag. Sedan dess har jag arbetat med undervisning och forskning vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet.

Forskning
I min forskning har jag med utgångspunkt i feministisk teori, kritisk maskulinitetsteori och kultursociologiska perspektiv intresserat mig för räddningstjänst, risk- och krishantering. Mitt pågående postdoc-projekt handlar om att ur ett genusperspektiv undersöka hur risk och sårbarhet på senare år blivit viktiga begrepp för att styra och driva myndigheters arbete med skydd och beredskap. Som konkret fall har jag valt hanteringen av flyktingsituationen under hösten 2015. Begreppen risk och sårbarhet används för att hålla samman och fokusera komplexa och tvärsektoriella nätverk av olika myndigheter och professioner. Som genusforskning betonar har begreppen risk och sårbarhet skilda innebörder som återspeglar dominerande genusordningar. Risk och risktagande är centralt för normer om maskulinitet medan sårbarhet är centralt för normer om feminitet. Begreppen är också kopplade till frågor om aktiv och passiv, där risk associeras med handlingskraft medan sårbarhet associeras med att behöva andras hjälp och skydd. Risk knyts lätt till utveckling och framåtskridande medan sårbarhet kopplas till brist. Genus är med andra ord inbegripet i hur begreppen risk och sårbarhet öppnar för olika former av beskydd och hur ett skydds- och beredskapsfält formas och begripliggörs. Studien är etnografisk och bygger på intervjuer med personer som arbetar på olika nivåer inom krishanteringssystemet (Nationella myndigheter, Länsstyrelser, Kommuner, Konsulter) samt textmaterial och observationsmaterial. Projektet finansieras av Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB).
 

Postdoc-projektet bygger vidare på min tidigare forskning som på olika sätt kretsat kring räddningstjänsten. I min avhandling undersökte jag frågor om brandmannayrkets maskulinisering. Jag intresserade mig för hur män i yrket förhöll sig till att deras yrke symboliserar dominerande maskulina ideal och hur yrkets symbolvärde var såväl en resurs som ett hot, då de bilder som kunde ligga till grund för yrkesgruppens höga status samtidigt kunde användas för att framställa nidbilder av förlegade mansideal.
 

Efter avhandlingsarbetet har jag arbetat med flera olika forskningsprojekt. Under 2010-2014 arbetade jag med på Luleå tekniska universitet och Karlstads universitet med ett forskningsprojekt om hur utbildningsreformen inom brandmannayrket förändrat institutionaliserad maskulinitet inom yrket. Utbildningsreformen samt ny lagstiftning innebar ett bredare uppdrag och ökade krav på utåtriktat arbete. Det utåtriktade arbetet innebar att brandmän på ett annat vis konfronteras med och behöver ta ansvar för yrkets maskulina symbolvärde, exempelvis i möten med skolungdomar eller i utbildningsinsatser riktade mot olika arbetsplatser. Jag har beskrivit hur detta utmanar och omvandlar homosocialitet och institutionaliserad maskulinitet inom yrket. Ett särskilt spår jag intresserade mig för här var hur stenkastning och hot mot brandmän uppmärksammats på senare år. Jag har beskrivit hur dessa situationer tydliggör hur brandmäns symbolvärde inte bara baseras på maskulinitetsnormer utan även vithetsnormer, rasism och nationalism.
 

Under min tid som forskarassisten vid Centrum för genusforskning på Karlstad universitet hade jag ansvar för att utveckla genus, risk- och säkerhet som ett av fem centrala teman i forskningsprogrammet Kunskap, makt och förändring. Under 2014-2015 arbetade jag där med två olika forskningsprojekt. Det ena forskningsprojektet handlade om strategier för att hantera motstånd mot jämställdhets- och mångfaldsarbete, finansierat av VINOVA. Projektet undersöker hur motstånd kommer till uttryck och hanteras av de som driver jämställdhets- och mångfaldsarbete inom myndigheter som räddningstjänsten, SKL och MSB. Det andra forskningsprojektet handlade om genusperspektiv på förebyggande arbete mot olika former av dödsolyckor och hur genus avtecknar sig i dödsfallsstatistiken för flera av de olika former av dödsfall som räddningstjänsten hanterar, exempelvis drunkning och dödsbränder.
 

Under 2011 arbetade jag även vid Högskolan i Borås med en studie kring samverkansprocesser mellan socialtjänst, polis, räddningstjänst, folkhälsa och åklagarmyndigheten. Jag har även arbetet med studier av förebyggande arbetet inom polisiär verksamhet och övervakningsarbete inom kärnkraftsindustrin.
 

Undervisning
Min huvudsakliga undervisning har varit inom genusvetenskap. Jag har undervisat och haft kursansvar på samtliga nivåer, handlett uppsatser och arbetat med kursutveckling. Sedan tidigare har jag undervisat inom grundutbildning i sociologi, socialpsykologi, arbetsvetenskap och folkhälsovetenskap. Ett återkommande tema som jag undervisat kring är feministisk teoribildning, särskilt inom maskulinitetsteori, queerteori och feministisk sociologi. Ett annat tema är kulturvetenskapliga och postkoloniala perspektiv, då jag undervisat kring kultursociologi, konstruktionism, vithetsnormer och intersektionalitet. Mot bakgrund av min inriktning på yrkesliv har jag ett tredje tema i min undervisning varit yrkesliv och diskrimineringsfrågor. Det inkluderar frågor om välfärd och feministisk kritik av välfärdstaten och politiska institutioner. Ett ytterligare centralt tema är metod, där jag undervisat om etnografi, intervjuer, etik och reflexivitet, inte minst från ett feministiskt perspektiv. Jag har tagit utgångspunkt i mina erfarenheter från interaktiv forskning och praktikernära forskning som konkret aktualiserar frågor om etik och hur forskning kan skapa social förändring. Kopplingen mellan kunskap/makt är centrala frågor för såväl min syn på undervisning och kunskapsbildning som min forskning och syn på forskningsprocesser. Att arbeta med etnografiska, praktiknära och interaktiva forskningsprocesser har exponerat mig för frågor om etik, reflexivitet och tolkningsföreträde, vilket jag strävar efter att överföra och använda i undervisningssammanhang.
 

Samverkan, kommunikation och nätverk/forskarsamarbeten
I min forskning har jag kontinuerligt haft kontakt med myndigheter och aktörer utanför universitet. Jag har presenterat resultat för MSB och dåvarande Räddningsverket, för jämställdhetsutvecklare inom räddningstjänsten, på möten med chefer inom räddningstjänsten, för nätverk för kvinnliga brandmän och på Stockholm PRIDE. Jag har gjort sammanställning av forskning och deltagit som sakkunnig i utarbetandet av såväl som den senare revideringen av MSB:s Handlingsprogram för ökad jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst. Jag har också arrangerat och varit inbjuden talare på konferenser, såsom den nationella branschkonferensen BRAND i Uppsala, praktikerkonferensen På jobbet är väl alla hetero? i Norrköping och Utvecklingsseminarium – Räddningstjänst för alla i Stockholm . Jag har kommunicerat resultat genom artiklar (egenförfattade och journalisters) i flera branschtidningar, i dagspress och i TV. I mina senare forskningsprojekt har jag anammat samverkan som en del i forskningsprocessen och arbetat med interaktiva modeller för materialinsamling. Det innebär att jag successivt diskuterar och återkopplar preliminära resultat under forskningsprocessen. Att följa och delta i dessa former av översättningar mellan olika kontexter, dvs. mellan akademiska och praktiker- eller aktivistorienterade sammanhang, ser jag som mycket värdefullt och angeläget att arbeta vidare med.

Senaste publikationer

Gendering risk and vulnerability: Tensions and conflicting views in crisis preparedness work in Sweden
Mathias Ericson
Gender Work and Organization, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Samverkan kring flyktingsituationen: en kris för vem?
Mathias Ericson, Misse Wester
Genus, risk och kris / Jennifer Hobbins, Erna Danielsson, Angelika Sjöstedt (red.)., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Maskulinitetsperspektiv på identifiering av riskområden
Mathias Ericson
Genus, risk och kris / Jennifer Hobbins, Erna Danielsson, Angelika Sjöstedt (red.)., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Dags att skära halsen av genusforskning?
Mathias Ericson
Tidskrift för Genusvetenskap, Inledande text i tidskrift 2019
Inledande text i tidskrift

Have we been too naive? Masculinity constructions in times of securitization and narratives of haunting threats
Mathias Ericson
Paper presented at the Society for Risk Analyses conference SRA-E 2018: Risk & Uncertainty – From Critical Thinking to Practical Impact, Östersund, Sweden, 20 June 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Masculinity, protection and the racialised politics of public spaces
Mathias Ericson
Paper presented at the conference Crime and fear in public places - a conference on the individual’s right to safe public places in Stockholm, Sweden, 18 October 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Vi genusforskare hotas till tystnad. Debattörerna: Antidemokratiska rörelser attackerar oss systematiskt
Paulina de los Reyes, Mathias Ericson, Charlotte Holgersson, Lena Martinsson, Diana Mulinari
Aftonbladet , Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

Krisberedskapspusslet - Meningsskapande och strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser
Mathias Ericson
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 25

2020

Gendering risk and vulnerability: Tensions and conflicting views in crisis preparedness work in Sweden
Mathias Ericson
Gender Work and Organization, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Samverkan kring flyktingsituationen: en kris för vem?
Mathias Ericson, Misse Wester
Genus, risk och kris / Jennifer Hobbins, Erna Danielsson, Angelika Sjöstedt (red.)., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

Maskulinitetsperspektiv på identifiering av riskområden
Mathias Ericson
Genus, risk och kris / Jennifer Hobbins, Erna Danielsson, Angelika Sjöstedt (red.)., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2020
Kapitel i bok

2019

Dags att skära halsen av genusforskning?
Mathias Ericson
Tidskrift för Genusvetenskap, Inledande text i tidskrift 2019
Inledande text i tidskrift

2018

Have we been too naive? Masculinity constructions in times of securitization and narratives of haunting threats
Mathias Ericson
Paper presented at the Society for Risk Analyses conference SRA-E 2018: Risk & Uncertainty – From Critical Thinking to Practical Impact, Östersund, Sweden, 20 June 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Masculinity, protection and the racialised politics of public spaces
Mathias Ericson
Paper presented at the conference Crime and fear in public places - a conference on the individual’s right to safe public places in Stockholm, Sweden, 18 October 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2017

Vi genusforskare hotas till tystnad. Debattörerna: Antidemokratiska rörelser attackerar oss systematiskt
Paulina de los Reyes, Mathias Ericson, Charlotte Holgersson, Lena Martinsson, Diana Mulinari
Aftonbladet , Artikel i dagstidning 2017
Artikel i dagstidning

Krisberedskapspusslet - Meningsskapande och strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser
Mathias Ericson
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 25

Sidansvarig: Växeln|Sidan uppdaterades: 2018-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?